Algemene voorwaarden Escaperoom
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de escaperooms en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Escaperoom Dongen. Hierna te noemen Escaperoomdongen.nl en De Bokken van Dongen zijn werknamen van Escaperoom Dongen; derhalve gelden de algemene voorwaarden van Escaperoom Dongen eveneens voor alle werknamen.

Artikel 1: definities
1.1 in deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: -Escaperoom Dongen: de medewerkers van Escaperoom Dongen alsmede het bedrijf gevestigd te Dongen (kvk nummer 17277630); – klant: de wederpartij van Escaperoom Dongen, waarvoor Escaperoom Dongen een uitje organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon; – deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant. – uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door Escaperoom Dongen aan de klant is aangeboden.

Artikel 2: totstandkoming van de overeenkomst
2.1 een overeenkomst komt tot stand indien de klant een reservering plaats via de website of mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) Escaperoom Dongen heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een mondelinge overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een email stuurt naar Escaperoom Dongen waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken (boeken staat gelijk aan reserveren).
2.2 degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
2.3 er vindt geen annulering plaats indien u (de klant) de bevestiging niet ondertekent, of indien u niet tijdig betaalt.

Artikel 3: uitvoering van de overeenkomst
3.1 Escaperoom Dongen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Escaperoom Dongen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 de klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Escaperoom Dongen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Escaperoom Dongen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Escaperoom Dongen zijn verstrekt, heeft Escaperoom Dongen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
3.4 Escaperoom Dongen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Escaperoom Dongen is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Escaperoom Dongen kenbaar behoorde te zijn.
3.5 klant vrijwaart Escaperoom Dongen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 4: betaling
4.1 de betaling van het verwachte totaalbedrag van het uitje dient op de datum van het uitje volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. Dit kan contant op de dag zelf, via pin of factuur.
4.2 nadat het uitje heeft plaats gevonden ontvangt de klant een eindafrekening. Deze betaling dient binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn.
4.3 is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
4.4 indien Escaperoom Dongen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4.5 de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.
4.6 klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 5: Cadeaubonnen
5.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Escaperoom Dongen uitgegeven cadeaubonnen. (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (Hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Escaperoom Dongen en door Escaperoom aangewezen derde partijen.
5.2 Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (Inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van E-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Escaperoom Dongen te worden verstrekt. Escaperoom Dongen Behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (In geval van elektronische cadeaubon de e-mal die door Escaperoom Dongen of door een Escaperoom Dongen aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Escaperoom Dongen te overleggen.
5.3 Om een cadeaubon te gebruiken dien je de cadeaubon in te leveren aan de werknemer van Escaperoom Dongen.
5.4 De aard, waarde, en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt je op de cadeaubonnen/ of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen.
5.5 Cadeaubonnen uitgegeven door Escaperoom Dongen en/of door aangewezen derde partijen door Escaperoom Dongen zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen bij Escaperoom Dongen.
5.6 Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
5.7 De restwaarde van de cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen.
5.9 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: pin of contanten.
5.10 Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervasten, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
5.11 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
5.12Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
5.13 Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf na het ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
5.14 Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.

Artikel 6: reserveringssom
6.1 in de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in een uitje omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.
6.2 bij iedere reservering via Escaperoom Dongen brengt Escaperoom Dongen administratiekosten in rekening.
6.3 in de reserveringssom zijn niet inbegrepen: a. Het vervoer per touringcar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen; b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-,ziektekosten-, en annuleringsverzekering; c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
6.4 tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon.
6.5 de gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het programma. Escaperoom Dongen behoudt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

Artikel 7: wijzigingen door de deelnemer(s)
7.1 de reservering kan door de klant in overleg met Escaperoom Dongen gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Bij het in mindering brengen van het aantal deelnemers, gelden voor die aantallen de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 6).

Artikel 8: annuleringen
8.1 indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
A. Annulering > 48 uur voor bedoeld tijdstip 0 euro per kamer
B. Annulering < 48 uur voor bedoeld tijdstip 80 euro per kamer
8.2 annuleringen dienen schriftelijk per mail, telefonisch of per sms/app en gedateerd te gebeuren.
8.3 vermindering van het aantal deelnemers kan op de dag zelf aan ons worden doorgegeven. Bij vermindering van het aantal personen heeft Escaperoom Dongen het recht de prijs per persoon aan te passen.
8.4 een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.
8.5 bij gehele annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht waarbij de administratiekosten komen te vervallen.

Artikel 9: niet doorgaan van het programma/wijzigingen
9.1 alleen Escaperoom Dongen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verantwoord zijn, of bij wijzigingen door autoriteit.
9.2 indien door omstandigheden door Escaperoom Dongen wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Escaperoom Dongen zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.</p>
8.3 indien Escaperoom Dongen besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht Escaperoom Dongen zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende programma, zodat (delen van) het programma op een andere datum door kan gaan.

Artikel 10: klachten
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerste werkdag bij Escaperoom Dongen worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Escaperoom Dongen. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt Escaperoom Dongen het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.

Artikel 11: aansprakelijkheid
11.1 indien Escaperoom Dongen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het uitje.
11.2 door Escaperoom Dongen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de het uitje. Escaperoom Dongen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.3 Escaperoom Dongen aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een uitje niet kan doorgaan.
11.4 indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.5 indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.
10.6 verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van Escaperoom Dongen of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 12: begin- en eindtijd
De begin- en eindtijd van een uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal Escaperoom Dongen hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de klant.

Artikel 13: opschorting en ontbinding
13.1 Escaperoom Dongen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst Escaperoom Dongen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. – klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
13.2 voorts is Escaperoom Dongen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Escaperoom Dongen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Escaperoom Dongen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.4 Escaperoom Dongen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: overmacht
14.1 Escaperoom Dongen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij en/of de wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2 onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Escaperoom Dongen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Escaperoom Dongen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Escaperoom Dongen worden daaronder begrepen.
14.3 Escaperoom Dongen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Escaperoom Dongen zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.4 Escaperoom Dongen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Escaperoom Dongen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15: geschillen
15.1 de rechter in de vestigingsplaats van Escaperoom Dongen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Escaperoom Dongen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2 partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: toepasselijk recht
16.1 op elke overeenkomst tussen Escaperoom Dongen en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
17.1 in geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
17.2 de algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.opener.nl